Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Niniejsza informacja, sporządzona zgodnie z art. 13 rozporządzenia z mocą ustawy nr 196/2003 (Kodeks ochrony danych osobowych), odnosi się wyłącznie do osób, które korzystają ze strony internetowej:www.taxileader.net"WŁAŚCICIEL" PROCESU PRZETWARZANIA DANYCHWskutek korzystania z niniejszej strony mogą zostać przetworzone dane osób zidentyfikowanych lub możliwych do zidentyfikowania."Właścicielem" procesu przetwarzania danych jest Bytigo SCARL, Via Locatelli 13, 93012 Gela (CL), Włochy, nr VAT 01863420855.MIEJSCE PRZETWARZANIA DANYCHMiejscem przetwarzania danych odnoszących się do usług oferowanych na tej stronie jest siedziba firmy, o której wspomniano powyżej i dane są przetwarzane wyłącznie przez osoby wyznaczone do ich przetwarzania. Żadne dane nawiązujące do usług web nie będą przekazywane lub rozpowszechniane, z wyjątkiem danych niezbędnych do świadczenia usług w innych siedzibach, będących częścią systemu rezerwacji.

RODZAJE PRZETWARZANYCH DANYCH

Dane nawigacyjneSystemy informatyczne i procedury programistyczne stosowane w celu umożliwienia działania niniejszej strony internetowej pobierają, podczas zwykłego trybu pracy, niektóre dane osobowe, których przekazywanie związane jest z użytkowaniem protokołów komunikacyjnych w Internecie.Chodzi o informacje, które nie zostały zebrane w celu powiązania ich ze zidentyfikowanymi osobami, których te informacje dotyczą, ale o takie, których charakter sam w sobie umożliwia identyfikację użytkowników drogą przetworzenia i skojarzenia tych danych z danymi posiadanymi przez osoby trzecie.Dane przekazane dobrowolnie przez użytkownikaWysłanie wiadomości pocztą elektroniczną na niniejszej stronie internetowej, co jest czynnością opcjonalną, wyraźną i dobrowolną, pociąga za sobą pobranie adresu nadawcy, niezbędnego do odpowiadania na zapytania, a także ewentualnych innych danych osobowych przekazywanych w wiadomości. Szczegółowe podsumowania informacji stopniowo przesyłane są lub wyświetlane na poszczególnych stronach serwisu przeznaczonych do realizacji konkretnych usług na zamówienie.

Pliki cookie

Żadne dane osobowe użytkowników nie są celowo pobierane ze strony.Na niniejszej stronie plików cookie nie stosuje się do przesyłania informacji o charakterze osobistym, ani też nie używa się żadnego rodzaju tzw. trwałych plików cookie, podobnie jak systemów śledzenia użytkownika.Zastosowanie tzw. plików cookie dla danej sesji (które nie są w sposób trwały zapamiętywane na komputerze użytkownika i znikają w momencie zamknięcia przeglądarki) jest ściśle ograniczone do przesłania danych identyfikacyjnych sesji (składających się z liczb losowo wygenerowanych przez serwer), niezbędnych do umożliwienia bezpiecznego i efektywnego przeglądania strony.Tzw. pliki cookies dla danej sesji stosowane na niniejszej stronie nie wykorzystują innych technik informatycznych, potencjalnie szkodliwych dla poufności nawigacji użytkowników, i nie zezwalają na pobieranie danych osobowych użytkownika umożliwiających jego identyfikację.

OPCJONALNOŚĆ PRZEKAZYWANIA DANYCH

Oprócz tego, co zostało wyjaśnione dla danych nawigacyjnych, użytkownik posiada swobodę podawania danych osobowych na formularzach zamówienia, aby móc korzystać z usług oferowanych przez Taxileader.Brak podania tych danych może uniemożliwić realizację zamówienia.SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCHDane osobowe przetwarzane są przy zastosowaniu zautomatyzowanych narzędzi wyłącznie przez czas niezbędny do zrealizowania celów, w jakich zostały zebrane.Przestrzegane są szczególne środki bezpieczeństwa, w celu zapobiegania utracie danych, niewłaściwemu lub nieprawidłowemu wykorzystywaniu danych oraz dostępowi do danych ze strony osób nieupoważnionych.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Osoby, których dotyczą dane osobowe mają prawo do otrzymywania w dowolnym momencie potwierdzenia istnienia bądź nie tychże danych, poznania ich treści i pochodzenia, zweryfikowania ich dokładności lub poproszenia o ich zintegrowanie, aktualizację lub poprawienie, zgodnie z art.7 rozporządzenia z mocą ustawy nr 196/2003, które znajduje się w całości na końcu dokumentu.Na podstawie wskazanego przepisu, strony mają prawo zażądać usunięcia, przekształcenia w formę anonimową lub zablokowania danych przetwarzanych z naruszeniem prawa oraz w każdym przypadku do przeciwstawienia się, z uzasadnionych przyczyn, przetwarzaniu danych osobowych.Takie wnioski należy kierować do Taxileader.net na adres poczty elektronicznej, korzystając ze specjalnie przygotowanego formularza kontaktowego.

Rezerwacje online akceptowane 24/24h

Biuro obsługa klienta codziennie od 9-18 (Warszawa): Tel. (0039) 345 52 85 023

Copyright © 2013-2021. Taxileader.net jest częścią Tourleader.net. Wszelkie prawa zastrzeżone.