Warunki Świadczenia Usług

Niniejsze Warunki Świadczenia Usług stanowią umowę świadczenia usług transferowych ("Usługi") między Klientem i Taxileader.net. Wypełnienie formularza rezerwacyjnego i korzystanie z Usług oznacza akceptację Warunków Świadczenia Usług zawartych w niniejszej Umowie.

1. Definicje

“Taxileader.net” oznacza spółkę Bytigo Società Cooperativa A.R.L. (Nr VAT 01920010855), której siedziba znajduje się przy Via Sammartini 21, 93012 Gela (CL) - Włochy. Terminy “Klient” oznacza osobę dokonującą rezerwacji.

2. Rezerwacja

2.1 Należy zapewnić wystarczającą ilość czasu w celu dojazdu na lotnisko i dokonania odprawy, biorąc pod uwagę ewentualne, wzmożone natężenie ruchu. Taxileader.net nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia spowodowane na skutek braku gotowości pasażerów o wyznaczonej godzinie.
2.2 Należy zarezerwować pojazd odpowiedniej wielkości, w zależności od liczby pasażerów i ilości bagażu. Taxileader.net nie może zagwarantować odbioru zbyt dużej ilości bagażu. Dziecko, niezależnie od wieku, jest liczone jako jeden pasażer.
2.3 Ewentualną konieczność przewozu wózka inwalidzkiego należy zaznaczyć w formularzu rezerwacyjnym.

3. Ceny & Płatność

3.1 Taxileader.net wyświetli cenę za usługę obliczoną na podstawie informacji wpisanych do formularza. Jeżeli nie postanowiono inaczej, podane ceny zawierają podatek VAT. Taxileader.net może zmienić cenę za usługę, jeżeli dokonano zmiany trasy, liczby pasażerów, rodzaju lub wielkości zamawianego pojazdu.
3.2 Taxileader.net nie obciąży Klienta dodatkową opłatą za czas oczekiwania, jeżeli kierowca zostanie odpowiednio wcześniej powiadomiony. Przed wyjazdem kierowcy, spółka Taxileader.net sprawdzi informacje na temat ewentualnych opóźnień lotów, ale nie jest do tego zobowiązana.
3.3 Po zaakceptowaniu wyceny, Klient otrzyma potwierdzenie rezerwacji drogą mailową. Należy dokładnie sprawdzić potwierdzenie rezerwacji i powiadomić Taxileader.net w razie wystąpienia jakichkolwiek błędów. Taxileader.net nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub wzrost kosztów spowodowane na skutek udzielenia Taxileader.net nieprawidłowych informacji.
3.4 Wszystkie podróże rozpoczynające się na lotnisku (które nie są podróżami w obie strony, gdzie Taxileader.net dokonał przewozu na lotnisko) nie muszą być przedpłacone i muszą być zapłacone przynajmniej 24h przed datą podróży.
3.5 Płatność może być dokonana użyciu karty kredytowej, karty debetowej, ważnej karty gwarancyjnej. Płatność musi być wykonana przynajmniej 24h przed datą podróży.

4. Usługa

4.1 Klient jest odpowiedzialny za zachowanie wszystkich pasażerów w samochodzie podczas transferu. Ustala się opłatę w wysokości Euro 100,5 na pokrycie kosztów sprzątania w przypadku zabrudzenia pojazdu przez pasażera.
4.2 Zabrania się jedzenia, picia i/lub palenia w samochodzie.
4.3 Podczas transferu, dzieci powinny być zabezpieczone stosownie do wielu, wagi i wysokości. W miarę możliwości, rodzice dziecka powinni dostarczyć i zamontować odpowiednie foteliki. Foteliki te mogą być przechowywane przez kierowcę do czasu podróży powrotnej.
4.4 Taxileader.net nie będzie przewozić większej liczby pasażerów, niż przewidziano w ubezpieczeniu lub licencji.

5. Anulowanie rezerwacji

W razie konieczności anulowania rezerwacji, prosimy o jak najszybszy kontakt z Taxileader.net. W przypadku anulowania rezerwacji po wysłaniu pojazdu, możliwe jest poniesienie dodatkowych opłat; opłaty są zależne od odległości przebytej przez kierowcę (lub straconego czasu) do chwili anulowania rezerwacji.

W razie dokonania rezerwacji za pomocą serwisu Wyceny/Rezerwacji/Płatności i anulowania rezerwacji przed wysłaniem samochodu, zostanie pobrana kara umowna w wysokości 10% dokonanej przedpłaty.

Taxileader zastrzega sobie prawo, po zawiadomieniu klienta, do anulowania rezerwacji, które naruszają warunki.

6. Odpowiedzialność

6.1 Kierowca Taxileader.net dołoży wszelkich starań, aby dowieźć Klienta do celu na czas, ale nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty z powodu opóźnień na skutek natężenie ruchu drogowego będące poza jego kontrolą. W żadnym przypadku, Taxileader.net nie ponosi odpowiedzialności (umownej, z czynu niedozwolonego lub innej) za utratę zysku lub wszelkie straty pośrednie lub wtórne.
6.2 Odpowiedzialność za bagaż ponosi Klient.
6.3 Taxileader.net ma prawo anulować wszelkie usługi i dokonać zwrotu wpłat w przypadku stanu zagrożenia, zamieszek, wojny, braku paliwa, ekstremalnych warunków pogodowych, ataku terrorystycznego lub innych okoliczności będących poza jej kontrolą. W razie uszkodzenia samochodu podczas podróży, Taxileader.net zapewni inny samochód, aby zakończyć podróż w możliwie najkrótszym czasie.
6.4 Klient jest odpowiedzialny wobec Taxileader.net za wszelkie straty, koszty, szkody, i wydatki wynikające z jakiegokolwiek działania lub zaniechania każdego pasażera wchodzącego w skład grupy.
6.5 Żadna ze stron nie wyklucza lub nie ogranicza swojej odpowiedzialności za śmierć lub obrażenia ciała spowodowane przez zaniedbanie lub umyślne, czy świadome wprowadzenie w błąd lub w inny sposób opisany przez obowiązujące prawo.

7. Zakończenie wykonania usługi

Taxileader.net odmówi lub zakończy każdą usługę rezerwacyjną ze skutkiem natychmiastowym w razie wystąpienia ryzyka dla kierowcy lub pojazdu, przemocy lub nadużycia ze strony Klienta lub pasażerów i poprosi wszystkich pasażerów o opuszczenie pojazdu, tak szybko, jak jest to możliwe w warunkach bezpieczeństwa. W razie zakończenia częściowo odbytej podróży nie zostaną przyznane żadne zwroty.

8. Inne postanowienia

8.1 Taxileader.net może podzlecić zobowiązania wynikające z niniejszej Umowy. Zabrania się przekazywania lub delegowania jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy.
8.2 Taxileader.net może zmienić niniejsze warunki w dowolnym czasie poprzez zamieszczenie zmian Internecie. Należy regularnie sprawdzać niniejsze Warunki Świadczenia Usług, aby się upewnić, że posiada się informacje na temat wszelkich zmian. Wszystkie istniejące rezerwacje są objęte stawką zaproponowaną lub obowiązującą w chwili dokonania rezerwacji.
8.3 Spółka Taxileader.net jest zobowiązana do przechowywania, przetwarzania i wykorzystywania informacji dotyczących danych osobowych Klienta zgodnie z wymogami Ustawy o Ochronie Danych 1998 r.
8.4 Niniejsza Umowa oraz towarzysząca jej wycena stanowi całość umowy pomiędzy Klientem i Taxileader.net w stosunku do wykonywanej usługi. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między postanowieniami niniejszej Umowy i wyceną, mają pierwszeństwo warunki niniejszej Umowy.
8.5 Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie ma na celu przynoszenia żadnych korzyści osobom trzecim, czy na podstawie Umów (Prawa Stron Trzecich) z 1999 roku lub w inny sposób, a osoby trzecie nie mają prawa do egzekwowania jakichkolwiek praw wynikających z niniejszej Umowy, z wyjątkiem innych postanowień w formie pisemnej.

9. Sprawy sporne

Klient i Taxileader.net podlegają sądownictwu sądów włoskich w odniesieniu wszelkich sporów lub zobowiązań wynikających w niniejszej Umowy.

Rezerwacje online akceptowane 24/24h

Biuro obsługa klienta codziennie od 9-17 (Warszawa):
Zadzwoń do nas przez Whatsapp

Copyright © 2013-2023. Taxileader.net jest częścią Tourleader.net. Wszelkie prawa zastrzeżone.